psm-onderwijsadvies


Patty van Scherpenzeel-Mollema begeleidt en ondersteunt scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten in Oost-Nederland op maat bij innovatieve onderwijskundige projecten. Vraaggericht werken en op basis van ruime expertise staan inspireren en verbinden centraal binnen de resultaatgerichte samenwerking met mijn opdrachtgevers.
psm-onderwijsadvies verzorgt regelmatig studiedagen, lezingen en workshops.
In een vrijblijvend gesprek bespreek ik graag wat psm-onderwijsadvies voor u kan betekenen.

contact

(Hoog)begaafdheid

Psm-onderwijsadvies adviseert en begeleidt -op basis van ruim 20 jaar expertise- besturen en directies van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij:


 • nulmeting (hoog)begaafdheid
 • ontwikkelen van optimale basisondersteuning voor (hoog)begaafde kinderen
 • opzetten van binnenschoolse - of bovenschoolse verrijkingsgroepen
 • ontwikkelen van (bovenschools) beleid (hoog)begaafheid / talentontwikkeling
 • teamscholing en presentaties
 • verwerven van het predikaat “begaafdheidsprofielschool”
 • ontwikkelen van arrangementen

Landelijk was en is psm-onderwijsadvies actief voor het CBO, Ministerie van OCW, Platform Bèta Techniek (KWTO), het Sirius Programma (Kwartiermaker Toptalenten PO Oost), SchoolaanZet en SLO. In samenwerking met Lianne Hoogeveen van het CBO Universiteit Nijmegen is psm-onderwijsadvies de initiatiefnemer van de vereniging ECHA Nederland. Op uitnodiging van het Ministerie OCW heeft Patty van Scherpenzeel in 2012 en 2018 deelgenomen aan expertmeetingen Excellente leerlingen in het onderwijs, welke tot doel hadden concrete aanbevelingen te formuleren voor het beleid van staatssecretaris en minister.

Aansluiting PO – VO

Psm-onderwijsadvies beschikt over ruime expertise op het gebied van regionale samenwerkingsprojecten po-vo:


 • onafhankelijk voorzitterschap van 6 vo-scholen en 85 aanleverende basisscholen
 • heldere verwijzing, toelating en plaatsing po-vo
 • een optimaal (digitaal) overdrachtsdossier
 • terugkoppeling door het vo aan het po
 • doorlopende leerlijnen en leerlingenzorg po-vo

In alle situaties is het elkaar leren kennen, het elkaar vinden rondom de leerling van essentieel belang. Gezamenlijke werkmiddagen, kijkbezoeken over en weer kunnen daar deel van uit maken. Ook het uitwisselen van expertise draagt bij aan het versterken van het vertrouwen in elkaar.

Schoolleider

Samen met een professioneel team, ouders en bestuur ontwikkel ik als (interim)schoolleider uw school graag tot basisschool waar talentontwikkeling van alle leerlingen en teamleden centraal staat. Daarbij kan ik zowel naast het team staan als op basis van een gezamenlijk te ontwikkelen lange termijn visie kaderen, flexibel meebewegen maar ook daadkrachtig optreden. Educatief partnerschap van school en ouder(s) vormt de basis voor de optimale ontwikkellijn van iedere leerling.

Ik geloof in de talenten van ieder kind, van ieder mens waar dan ook op aarde. Talenten staan niet op zichzelf, ze komen veelal alleen tot hun recht in relatie tot - en in betekenis voor anderen. Elk talent heeft zijn eigen waarde. De wereld in de 21-ste eeuw heeft behoefte aan de talenten van een ieder. Daarvoor zijn onder andere ICT-vaardigheden en mediawijsheid maar ook creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, betrokkenheid, aanpassingsvermogen en sociale vaardigheden nodig. Door het integreren van deze vaardigheden in het curriculum op de basisschool worden leerlingen beter uitgerust voor hun toekomst in onze dynamische maatschappij. Op een sterk fundament werken het team en ik samen, vanuit de verscheidene talenten en ambitieuze doelstellingen, toe naar goede resultaten. Mijn expertise op gebied van (hoog)begaafdheid kan daarbij ook het verschil maken voor kinderen met talenten op niet cognitieve gebieden.

Herkent en onderschrijft u deze ambities? In een vrijblijvend gesprek bespreek ik graag wat psm-onderwijsadvies voor u kan betekenen.

Opdrachtgevers en publicaties